Política de Qualitat, Medi Ambient i SST

La Política de qualitat, medi ambient i seguretat i salut en el treball de DRIM està orientada a aconseguir la satisfacció de les necessitats i expectatives dels clients i a minimitzar els impactes ambientals i de SST derivats de les activitats de disseny, execució i manteniment d’espais verds i de mesures correctores d’impacte ambiental, així com en el compliment dels requisits legals aplicables, dels establerts pels clients i dels subscrits per la pròpia organització. Les activitats de DRIM es desenvolupen majoritàriament a Catalunya.

La Direcció explicita en aquesta declaració el compromís d’aportar els recursos humans i tècnics necessaris per dur a terme aquesta Política i contribuir en el desenvolupament d’una cultura basada en la millora contínua dels processos.

Per facilitar que les activitats desenvolupades per l’empresa es realitzin eficaçment i satisfacin a les parts interessades, la Direcció ha promogut la implantació d’un sistema de gestió de la qualitat, el medi ambient i la SST basat en les normes UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018, amb la finalitat d’assegurar:

La qualitat en l’execució de les obres i serveis de manteniment, amb estricta observança de la reglamentació vigent, en els terminis convinguts i amb un cost competitiu.

La reducció de l’impacte ambiental que pugui produir-se en l’execució dels nostres processos La protecció i millora del medi ambient a través de les nostres activitats

Protegir la salut del nostre personal i altres parts interessades, tot eliminant o minimitzant els riscos per a la seguretat i la salut derivats de la nostra activitat

La rendibilitat econòmica de l’organització com motor de creixement i consolidació

La Direcció es compromet a promoure la formació i motivació del personal en relació a la qualitat, el medi ambient i la SST per tal de facilitar el seu desenvolupament personal i professional i millorar el nostre prestigi i competitivitat.

La Direcció de DRIM considera imprescindible el desenvolupament dels seus proveïdors i subcontractistes a través d’una cooperació lleial, dels quals espera un elevat grau de compromís en matèria de qualitat, medi ambient i seguretat i salut en el treball.

Aquesta Política serà difosa i explicada a totes les persones de l’organització i subcontractistes. També serà difosa a altres parts interessades.

La Política serà revisada periòdicament per a la seva continua adequació constituint el marc de referència per establir objectius de qualitat, medi ambient i SST mesurables per a tots els nivells rellevants de l’organització.

La Direcció